. JUDr. Jana Fusková - Advokátní kancelář Karviná

Advokátní služby

Advokátní kancelář poskytuje právní služby formou právních porad a analýz, sepisování smluv, dohod, žalobních a jiných návrhů, zastupování klientů při jednáních s protistranou či s obchodními partnery, v řízeních před soudy všech stupňů, správními a jinými orgány, a to zejména v následujících oblastech práva:

Občanské a obchodní právo

Sepis všech typů smluv, vymáhání pohledávek, podílové spoluvlastnictví, náhrada škody, věcná práva, převody nemovitostí, nájemní vztahy, ochrana osobnosti, exekuce apod.

Rodinné právo

Rozvody manželství, úprava poměrů k nezl. dětem (výchova děti, vyživovací povinnost, úprava styku), společné jmění manželů, výživné zletilých dětí apod.

Pracovní právo

Sepis pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, řešení veškerých vzájemných vztahů vzniklých mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem apod.

Trestní právo

Obhajoba ve věcech všech trestných činů, zastupování poškozených v trestním řízení a uplatňování jejích nároků na náhradu škody způsobené trestnou činností, apod.

Insolvenční právo

Sepis insolvenčních návrhů, návrhů na oddlužení, přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení apod.

Správní právo

Zastupování klientů v řízení před správními orgány i před soudy, včetně zastupování v řízení o přestupcích apod.

Ostatní služby

Advokátní úschova peněz, ověřování podpisů, autorizovaná konverze listin.